Cách đặt bàn thờ đúng hướng

Cách đặt bàn thờ đúng hướng: Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên, vì thế, luôn là một không gian quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tinh thần của con người.

Continue reading “Cách đặt bàn thờ đúng hướng”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1995 Ất Hợi

Hướng bàn thờ tuổi 1995 Ất Hợi: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi1995 Ất Hợi đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1995 Ất Hợi, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1995 Ất Hợi, hướng bàn thờ tuổi 1995 Ất Hợi Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1995 Ất Hợi”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1994 Giáp Tuất

Hướng bàn thờ tuổi 1994 Giáp Tuất: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1994 Giáp Tuất đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1994 Giáp Tuất, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1994 Giáp Tuất, hướng bàn thờ tuổi 1994 Giáp Tuất. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1994 Giáp Tuất”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1992 Nhâm thân

Hướng bàn thờ tuổi 1992 Nhâm thân: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1992 Nhâm thân đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1992 Nhâm thân, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1992 Nhâm thân, hướng bàn thờ tuổi 1992 Nhâm thân. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1992 Nhâm thân”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1991 Tân Mùi

Hướng bàn thờ tuổi 1991 Tân Mùi: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi Tân Mùi đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi Tân Mùi, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi Tân Mùi, hướng bàn thờ tuổi 1991 Tân Mùi. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1991 Tân Mùi”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1990 Canh Ngọ

Hướng bàn thờ tuổi 1990 Canh Ngọ: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1990 Canh Ngọ đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi kỷ dậu, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1990 Canh Ngọ, hướng bàn thờ tuổi 1990 Canh Ngọ Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1990 Canh Ngọ”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1989 Kỷ Tỵ

Hướng bàn thờ tuổi 1989 Kỷ Tỵ: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1989 Kỷ Tỵ đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1989 Kỷ Tỵ, chọn hướng đặt bàn thờ 1989 Kỷ Tỵ, hướng bàn thờ tuổi 1989 Kỷ Tỵ Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1989 Kỷ Tỵ”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1987 Đinh Mão

Hướng bàn thờ tuổi 1987 Đinh Mão: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1987 Đinh Mão đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1987 Đinh Mão, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1987 Đinh Mão, hướng bàn thờ tuổi 1987 Đinh Mão. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1987 Đinh Mão”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1988 Mậu Thìn

Hướng bàn thờ tuổi 1988 Mậu Thìn: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1988 Mậu Thìn đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1988 Mậu Thìn, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1988 Mậu Thìn, hướng bàn thờ tuổi 1988 Mậu Thìn Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1988 Mậu Thìn”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1986 Bính Dần

Hướng bàn thờ tuổi 1986 Bính Dần: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, 

Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1986 Bính Dần đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1986 Bính Dần, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1986 Bính Dần, hướng bàn thờ tuổi 1986 Bính Dần Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1986 Bính Dần”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1985 Ất Sửu

Hướng bàn thờ tuổi 1985 Ất Sửu: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1985 Ất Sửu đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1985 Ất Sửu, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1985 Ất Sửu, hướng bàn thờ tuổi 1985 Ất Sửu. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1985 Ất Sửu”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1984 Giáp Tý

Hướng bàn thờ tuổi 1984 Giáp Tý: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1984 Giáp Tý đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1984 Giáp Tý, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1984 Giáp Tý, hướng bàn thờ tuổi 1984 Giáp Tý. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1984 Giáp Tý”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1983 Quý Hợi

Hướng bàn thờ tuổi 1983 Quý Hợi: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1983 Quý Hợi đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1983 Quý Hợi, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1983 Quý Hợi, hướng bàn thờ tuổi 1983 Quý Hợi. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1983 Quý Hợi”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1982 Nhâm Tuất

Hướng bàn thờ tuổi 1982 Nhâm Tuất: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1982 Nhâm Tuất đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1982 Nhâm Tuất, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1982 Nhâm Tuất, hướng bàn thờ tuổi 1982 Nhâm Tuất. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1982 Nhâm Tuất”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1981 Tân Dậu

Hướng bàn thờ tuổi 1981 Tân Dậu: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1981 Tân Dậu đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1981 Tân Dậu, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1981 Tân Dậu, hướng bàn thờ tuổi 1981 Tân Dậu. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1981 Tân Dậu”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1980 Canh Thân

Hướng bàn thờ tuổi 1980 Canh Thân: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1980 Canh Thân đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1980 Canh Thân, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1980 Canh Thân, hướng bàn thờ tuổi 1980 Canh Thân. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1980 Canh Thân”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1979 Kỷ Mùi

Hướng bàn thờ tuổi 1979 Kỷ Mùi: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1979 Kỷ Mùi đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1979 Kỷ Mùi, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1979 Kỷ Mùi, hướng bàn thờ tuổi 1979 Kỷ Mùi. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1979 Kỷ Mùi”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1978 Mậu Ngọ

Hướng bàn thờ tuổi 1978 Mậu Ngọ: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1978 Mậu Ngọ đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1978 Mậu Ngọ, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1978 Mậu Ngọ, hướng bàn thờ tuổi 1978 Mậu Ngọ. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1978 Mậu Ngọ”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1977 Đinh Tỵ

Hướng bàn thờ tuổi 1977 Đinh Tỵ: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1977 Đinh Tỵ đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1977 Đinh Tỵ, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1977 Đinh Tỵ, hướng bàn thờ tuổi 1977 Đinh Tỵ Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1977 Đinh Tỵ”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1976 Bính Thìn

Hướng bàn thờ tuổi 1976 Bính Thìn: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1976 Bính Thìn đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1976 Bính Thìn, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1976 Bính Thìn, hướng bàn thờ tuổi 1976 Bính Thìn. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1976 Bính Thìn”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1975 Ất Mão

Hướng bàn thờ tuổi 1975 Ất Mão: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1975 Ất Mão đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1975 Ất Mão, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1975 Ất Mão, hướng bàn thờ tuổi 1975 Ất Mão Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1975 Ất Mão”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1974 Giáp Dần

Hướng bàn thờ tuổi 1974 Giáp Dần: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1974 Giáp Dần đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1974 Giáp Dần, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1974 Giáp Dần, hướng bàn thờ tuổi 1974 Giáp Dần Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1974 Giáp Dần”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1973 Quý Sửu

Hướng bàn thờ tuổi 1973 Quý Sửu: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1973 Quý Sửu đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1973 Quý Sửu, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1973 Quý Sửu, hướng bàn thờ tuổi 1973 Quý Sửu Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1973 Quý Sửu”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1972 Nhâm Tý

Hướng bàn thờ tuổi 1972 Nhâm Tý: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1972 Nhâm Tý đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1972 Nhâm Tý, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1972 Nhâm Tý, hướng bàn thờ tuổi 1972 Nhâm Tý Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1972 Nhâm Tý”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1971 Tân Hợi

Hướng bàn thờ tuổi 1971 Tân Hợi: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1971 Tân Hợi đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1971 Tân Hợi, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1971 Tân Hợi, hướng bàn thờ tuổi 1971 Tân Hợi. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1971 Tân Hợi”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1970 Canh Tuất

Hướng bàn thờ tuổi 1970 Canh Tuất: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1970 Canh Tuất đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1970 Canh Tuất, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1970 Canh Tuất, hướng bàn thờ tuổi 1970 Canh Tuất Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1970 Canh Tuất”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1968 Mậu Thân

Hướng bàn thờ tuổi 1968 Mậu Thân: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1968 Mậu Thân đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1968 Mậu Thân, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1968 Mậu Thân, hướng bàn thờ tuổi 1968 Mậu Thân Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1968 Mậu Thân”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1967 Đinh Mùi

Hướng bàn thờ tuổi 1967 Đinh Mùi: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1967 Đinh Mùi đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1967 Đinh Mùi, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1967 Đinh Mùi, hướng bàn thờ tuổi 1967 Đinh Mùi Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1967 Đinh Mùi”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1966 Bính Ngọ

Hướng bàn thờ tuổi 1966 Bính Ngọ: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1966 Bính Ngọ đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1966 Bính Ngọ, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1966 Bính Ngọ, hướng bàn thờ tuổi 1966 Bính Ngọ Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1966 Bính Ngọ”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1963 Quý Mão

Hướng bàn thờ tuổi 1963 Quý Mão: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1963 Quý Mão đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1963 Quý Mão, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1963 Quý Mão, hướng bàn thờ tuổi 1963 Quý Mão Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1963 Quý Mão”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1964 Giáp Thìn

Hướng bàn thờ tuổi 1964 Giáp Thìn: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ, Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1964 Giáp Thìn đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1964 Giáp Thìn, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1964 Giáp Thìn, hướng bàn thờ tuổi 1964 Giáp Thìn Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1964 Giáp Thìn”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1965 Ất Tỵ

Hướng bàn thờ tuổi 1965 Ất Tỵ: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1965 Ất Tỵ đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1965 Ất Tỵ, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1965 Ất Tỵ, hướng bàn thờ tuổi 1965 Ất Tỵ Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1965 Ất Tỵ”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1962 Nhâm Dần

Hướng bàn thờ tuổi 1962 Nhâm Dần: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1962 Nhâm Dần đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1962 Nhâm Dần, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1962 Nhâm Dần, hướng bàn thờ tuổi 1962 Nhâm Dần Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1962 Nhâm Dần”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1961 Tân Sửu

Hướng bàn thờ tuổi 1961 Tân Sửu: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1961 Tân Sửu đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1961 Tân Sửu, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1961 Tân Sửu, hướng bàn thờ tuổi 1961 Tân Sửu. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1961 Tân Sửu”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1960 Canh Tý

Hướng bàn thờ tuổi 1960 Canh Tý: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1960 Canh Tý đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1960 Canh Tý, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1960 Canh Tý, hướng bàn thờ tuổi 1960 Canh Tý Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1960 Canh Tý”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1959 Kỷ Hợi

Hướng bàn thờ tuổi 1959 Kỷ Hợi: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1959 Kỷ Hợi đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1959 Kỷ Hợi, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1959 Kỷ Hợi, hướng bàn thờ tuổi 1959 Kỷ Hợi Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1959 Kỷ Hợi”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1958 Mậu Tuất

Hướng bàn thờ tuổi 1958 Mậu Tuất: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1958 Mậu Tuất đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1958 Mậu Tuất, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1958 Mậu Tuất, hướng bàn thờ tuổi 1958 Mậu Tuất Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1958 Mậu Tuất”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1957 Đinh Dậu

Hướng bàn thờ tuổi 1957 Đinh Dậu: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1957 Đinh Dậu đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1957 Đinh Dậu, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1957 Đinh Dậu, hướng bàn thờ tuổi 1957 Đinh Dậu. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1957 Đinh Dậu”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1956 Bính Thân

Hướng bàn thờ tuổi 1956 Bính Thân: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1956 Bính Thân đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1956 Bính Thân, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1956 Bính Thân, hướng bàn thờ tuổi 1956 Bính Thân Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1956 Bính Thân”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1955 Ất Mùi

Hướng bàn thờ tuổi 1955 Ất Mùi: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1955 Ất Mùi đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1955 Ất Mùi, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1955 Ất Mùi, hướng bàn thờ tuổi 1955 Ất Mùi Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1955 Ất Mùi”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1954 Giáp Ngọ

Hướng bàn thờ tuổi 1954 Giáp Ngọ: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1954 Giáp Ngọ đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1954 Giáp Ngọ, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1954 Giáp Ngọ, hướng bàn thờ tuổi 1954 Giáp Ngọ. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1954 Giáp Ngọ”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1953 Quý Tỵ

Hướng bàn thờ tuổi 1953 Quý Tỵ: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1953 Quý Tỵ đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1953 Quý Tỵ, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1953 Quý Tỵ, hướng bàn thờ tuổi 1953 Quý Tỵ. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1953 Quý Tỵ”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1952 Nhâm Thìn

Hướng bàn thờ tuổi 1952 Nhâm Thìn: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1952 Nhâm Thìn đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1952 Nhâm Thìn, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1952 Nhâm Thìn, hướng bàn thờ tuổi 1952 Nhâm Thìn Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1952 Nhâm Thìn”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1951 Tân Mão

Hướng bàn thờ tuổi 1951 Tân Mão: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1951 Tân Mão đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1951 Tân Mão, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1951 Tân Mão, hướng bàn thờ tuổi 1951 Tân Mão Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1951 Tân Mão”

Read More

Hướng bàn thờ tuổi 1950 Canh Dần

Hướng bàn thờ tuổi 1950 Canh Dần: Xem hướng đặt bàn thờ, cách chọn hướng cho bàn thờ, xác định hướng bàn thờ. Trong bài viết chúng tôi tổng hợp các vấn đề liên quan tới phong thuỷ phòng thờ như vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống, những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bố trí bàn thờ trong phòng khách, giải đáp các thắc mắc như: tuổi 1950 Canh Dần đặt bàn thờ hướng nào? phong thuỷ bàn thờ tuổi 1950 Canh Dần, chọn hướng đặt bàn thờ tuổi 1950 Canh Dần, hướng bàn thờ tuổi 1950 Canh Dần. Continue reading “Hướng bàn thờ tuổi 1950 Canh Dần”

Read More

Bố trí bàn thờ đúng hướng theo phong thủy

Bố trí bàn thờ đúng hướng theo phong thủy: Hướng bàn thờ, đặt bàn thờ, đặt bàn thờ gia tiên, đặt bàn thờ nhà chung cư, cách bài trí bàn thờ, cách bố trí bàn thờ, sắp xếp bàn thờ gia tiên, vị trí đặt ảnh thờ, hướng đặt bàn thờ theo tuổi Continue reading “Bố trí bàn thờ đúng hướng theo phong thủy”

Read More
loading